FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
JOGI- ÉS ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Ez a honlap informatikai-pszichológiai kutatási célokat szolgál.

A Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság, mint kutató (a továbbiakban: Kutató), olyan pszichológiai vizsgálati eljárásokat kíván bemérni és matematikai statisztikai módszerekkel elemezni, amelyek Interneten keresztül működnek és alkalmasak társas kapcsolatok tesztelésére.

A kifejlesztett vizsgálati eljárások elemzése úgy történik, hogy Kutató a Psychogalaxy web oldalain (a továbbiakban: web oldalak) közzétett tesztek kitöltését lehetővé teszi a Felhasználó számára. Amennyiben Felhasználó a tesztet kitölti, azt a rendszer kiértékeli és a kiértékelésről készített szöveges jelentést a Felhasználónak betekintésre hozzáférhetővé teszi. Kutató az így keletkezett adatokat a továbbiakban a kutatás céljainak és módszereinek megfelelően használja.

Felhasználó teljes anonimitása biztosított, mivel a rendszer Felhasználó előzetes engedélye nélkül nem tesz nyilvánosan hozzáférhetővé semmilyen személyes azonosításra alkalmas, vagy arra alkalmassá tehető adatot sem – beleértve azokat az adatokat is, amelyek a regisztrációhoz nem szükségesek, de a Felhasználó önkéntesen megadott.

Kutató elkötelezett Felhasználó által megadott és Felhasználó által önkéntesen, meghatározott szinten nyilvánossá tett, megosztott adatok védelmében. A web oldalak használatával Felhasználó elfogadja, hogy Kutató által kifejlesztett tesztekre adott válaszait, megadott adatait, a Kutató kutatási célokra, matematikai statisztikai kiértékelésre és tesztjeinek további fejlesztésére felhasználja. A kutatási adatokkal, azok matematikai statisztikai elemzéseivel, valamint a rajzos tesztek során keletkezett rajzokkal Kutató, minden korlátozástól mentesen, kizárólagosan és szabadon rendelkezik.

Kutató kijelenti, hogy a vizsgálatok során adatbázisába került adatokról kizárólag matematikai statisztikai módszerekkel készített anonim eredményeket, aggregált adatokat publikál, továbbá fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó által a rajzos tesztek során készített rajzokat azok címével együtt - de Felhasználó anonimitásával - egyedileg is nyilvánosan közreadja, illetve honlapján bárki számára megtekinthetővé tegye.

A Kutató figyelembe veszi az adatkezelésre és az információs társadalomra egyébként vonatkozó valamennyi hatályos jogszabályt.

Kutató nagyfokú gondossággal jár el a Felhasználó adatainak megőrzése és védelme érdekében, azonban semmiféle felelősség nem terheli azok esetleges részbeni vagy teljes elvesztéséért. Felhasználó felelőssége, hogy – anonimitásának megőrzése érdekében – választott felhasználó neve ne utaljon valódi nevére, és hogy azt kivel ismerteti meg.

Felhasználó felelőssége továbbá jelszava megjegyzése és titokban tartása, valamint az, hogy az általa megadott email cím, amelyre Kutató rendszerüzeneteket küldhet, valódi, működő cím legyen, és olyan, amelyet Felhasználó kizárólagosan ellenőriz. Amennyiben a Felhasználó által megadott email címre való hivatkozással „elfelejtett jelszó” támogatást kérnek, Kutató új jelszavat generál, és azt a megadott email címre kézbesíti.

Kutató nem vállal felelősséget a szolgáltatás késlekedéséből, leállásából eredő károkért. Továbbá nem vállal felelősséget azoknak az információknak az elvesztéséből fakadó károkért, melyek Felhasználónak felróhatók.

Kutató fenntartja magának a jogot a szolgáltatás egyes funkcióinak részleges vagy teljes megváltoztatására. Ebben az esetben Kutató köteles garantálni azt, hogy az adatvédelmi és egyéb személyiségi jogi védelmi követelmények továbbra is maradéktalanul teljesüljenek.

Kutató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalom Szolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.

Kutató az adatokat addig őrzi, ameddig feltétlenül szükséges az adott célokra, és amíg az megfelel bármely alkalmazható jogi vagy etikai, jelentés és dokumentum megőrzési kötelezettségnek.

Kutató felhívja továbbá Felhasználó figyelmét arra, hogy a honlapról harmadik személyek Web-oldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve a Felhasználó adatainak biztonságáért Kutató nem vállal felelősséget. Ezen Web-oldalak használata esetén a Felhasználó kötelessége meggyőződni az adott oldalt megjelentető adatvédelmi politikájáról.

A Felhasználó ezennel kijelenti, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a web oldalakon a rajzos tesztek során készített rajzait – akár önállóan, akár más Felhasználóval közösen készítette – a Kutató nyilvánosan közzétegye, illetőleg bármely más módon korlátozásmentesen és kizárólagosan felhasználja. Felhasználó a regisztrációval egyben azt is kijelenti, és feltétlen hozzájárulását adja, hogy a rajzos tesztek során a közreműködésével készült rajzokat a Kutató az általa létrehozott adatbázisba integrálja, továbbá az ezekhez kapcsolódó valamennyi szerzői jogi vagyoni jogosítványát ingyenesen Kutatóra ruházza.

A Kutató kijelenti, hogy a honlapon megjelenő grafikák, szövegek, képek, információk és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak, azok felhasználására és felhasználási jogának átruházása kizárólag a Kutató jogosult. A szerzői jogi oltalommal védett anyagok jogosulatlan felhasználása jogszabályba ütközik.

Kutató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. Kutató azonban beleegyezik abba, hogy saját, személyes használatra, a szabad felhasználás körében, Felhasználó ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa.

Kutató nem garantálja a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentességét. A weboldalak, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a weboldalak használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget Kutató kifejezetten kizárja.

Kutató felhívja egyben Felhasználó figyelmét, hogy a kitöltött tesztek kiértékelése automatikusan történik, a Felhasználó személyiségét elemző szakvéleményt Kutató legjobb tudása szerint programozott szakértői rendszere emberi beavatkozás nélkül készíti, így a szakvélemény semmiképpen sem tekinthető pszichológusi szakvéleménynek, vagy azzal bármilyen mértékig egyenértékű jellemzésnek. Kutató ezért kifejezetten kizárja a szakértői rendszer által generált szakvélemény más intézmény, szervezet, jogi vagy természetes személy által történő felhasználását, elemzését, értékelését. A szakvélemény kizárólag a tulajdonos Felhasználó tájékoztatását és szórakoztatását szolgálja, annak bemutatása más részére kizárólag Felhasználó saját döntése és felelőssége.

Kutató a személyes és teszt adatok felhasználásával Felhasználók pszichológiai hasonlóságát is automatikusan, legjobb tudása szerint programozott szakértői rendszere segítségével elemzi, és grafikusan bemutatja. Kutató lehetőséget ad, hogy ezen hasonlóságok elemzésének eredményei alapján Felhasználó más Felhasználókkal saját felelősségére kapcsolatot kezdeményezzen, azonban nem vállal semmiféle felelősséget a web-oldalakon hozzáférhető adatok valódiságáért, vagy tartalmáért.

Kutató fenntartja a Felhasználási Feltételek módosításának jogát, melyről a web oldalakon, annak hatályba lépése előtt legalább 30 nappal tájékoztatja a felhasználókat.

Jelen Felhasznlásái Feltételekben nem szabályozottak esetekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének (1959. évi IV. törvény) rendelkezései az irányadóak.

Felhasználó a regisztrációval ezennel kijelenti, hogy a Felhasználási Feltételeket elfogadja.

Budapest, 2008. március 25.

Dr. Sváb Péter elnök (Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság)
Ellenjegyezte: Sándor Jánosné dr. Drótos Borbála ügyvéd (Drótos és Társai Ügyvédi Iroda)